publisher==

Az Ad Librum kiadói csoport könyveinek katalógusa

Ad Librum, Személyes Történelem, Könyv Guru

Ad Librum Kiadó, 2010.

60 oldal 86 gr. 1990 Ft ISBN 978-615-5014-54-3

Megvásárolható: Könyvesbolt.Online

Janurik Tamás: A lovári nyelv kiskátéja

Dr. Janurik Tamás magyar és összehasonlító nyel­vész, a Kecskeméti Főiskola professor emeri­tu­sa, a nyelvtudományok kandidátusa, különböző európai nyelvek kutatója. A romani nyelvet (illetve annak standardizált nyelvi változatát, a lovárit) évek óta tanítja a főiskolán.

A lovári nyelv kiskátéja 500 kérdés–felelet formájában vezeti végig az olvasót a nyelvre jellemző sajátosságok feltárásában, szerepük, fontosságuk és működési módjuk megértésében. A nyelvi jellegre vonatkozó kérdéseket és válaszokat a hangrendszert és a legfontosabb hangváltozásokat bemutató kérdések és feleletek követik, a kiadvány azonban elsősorban az alaktani sajátosságokra koncentrál, részletesen tárgyalja a főnévragozást, rövidebben a melléknevek és számnevek jellemzőit, ismét részletesebben a különböző névmások használati szabályait, kitér az elöljárók és az igekötők ismertetésére, a legnagyobb terjedelmet mégis az igeragozás igen részletes tárgyalásának szenteli, a lovári nyelvtankönyvek hasonló fejezeteinél sokkal rendszerezettebb, részletesebb és áttekinthetőbb formában.

A kérdve kifejtő módszer egyúttal segít a különböző nyelvtani fogalmak (az élő és élettelen ragozás, az alapalakok és függő alakok, a névszóragozási esetek elnevezései és funkciói, a különböző névmásfajták és névmási határozószók osztályozása, az igetípusok, igeidők, igemódok stb.) megértetésében is. Az egyes nyelvtani fogalmak pontos ismerete nélkül azoknak a beszédfolyamatokban vagy írott formában való alkalmazása sem lehet sikeres vagy hibátlan. Általános tapasztalat ugyanis, hogy az idegen nyelvek tanulását az anyanyelvi nyelvtani ismeretek teljes hiánya vagy hiányos és sokszor félreértelmezett volta gátolja leginkább.

Az 500 kérdés tehát bevezet a lovári nyelv nyelvtani fogalmainak megismerésébe, a reájuk adott 500 válasz pedig a részletek, az egyes nyelvtani elemek elsajátítását teszi lehetővé.


© 2008-2022 Ad Librum Kft.